Spørgsmål nr. 391 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

Ministeren bedes redegøre for, hvor mange indsatte der delta-ger i de uddannelsestilbud, der gives i fængslerne, hvor mangeder gennemfører den påbegyndte uddannelse, samt hvad udgif-terne er pr. indsat i forbindelse med uddannelse i fængslerne.”

Svar:

Direktoratet for Kriminalforsorgen har oplyst, at undervisning af indsatte iperioden januar-oktober 2012 udgjorde ca. 12 procent af den samlede be-skæftigelse. Direktoratet for Kriminalforsorgen har endvidere oplyst, at ca.en femtedel af de indsatte, svarende til ca. 800 indsatte, modtager under-visning i varierende omfang i forbindelse med afsoning og varetægts-fængsling.Fængslerne udbyder forskellige uddannelser, hvor det er muligt at gen-nemføre prøve. Det drejer sig hovedsageligt om almen voksenuddannelse(AVU), forberedende voksenundervisning (FVU) i læsning og matematikog erhvervsuddannelse (EUD). Antal uddannelsesforløb i 2012 på disseundervisningstilbud fordeler sig således:AVUEUD-grundforløb(inkl. frigangsforløb)Kursister Prøve Kursister Prøve Antal påbegyndte Antal fuldførteI alt1.11214895056823953FVU

Som det fremgår af tabellen, er antallet af kursister på AVU væsentligt højere end antallet af aflagte prøver. Dette hænger bl.a. sammen med, at derkun er prøveterminer henholdsvis sommer og vinter, hvilket betyder, atmange indsatte ikke kan aflægge prøve i kriminalforsorgen på grund afløsladelsestidspunktet. Derudover vælger mange at fortsætte deres uddannelsesforløb uden for fængslet, når de får tilladelse til frigang, og dissepersoner indgår ikke i kriminalforsorgens statistik på området. Dette gælder også for prøveaktiviteten på FVU.

Endelig skal det nævnes, at et antal indsatte påbegynder AVU, men efterfølgende må erkende, at de ikke har de tilstrækkelige basale forudsætninger for at gennemføre uddannelsen.

Udover de nævnte uddannelser har indsatte mulighed for at afslutte uddannelsesforløb på andre uddannelser, som ikke udbydes af kriminalforsorgen, f.eks. ved fjernundervisning eller under frigang. Disse uddannelser kan være HF, mellemlange og lange videregående uddannelser, akademiuddannelser m.v. Kriminalforsorgen fører ikke særskilt statistik på dette område, men det vurderes, at antallet af disse gennemførte uddannelser er størst på HF-området. I forhold til udgifterne pr. indsat i forbindelse med uddannelse i fængslernehar direktoratet oplyst, at de åbne og lukkede fængsler i forbindelse med undervisning har haft direkte udgifter på i alt ca. 45,2 mio. kr. i 2011. Dette svarer til gennemsnitlige undervisningsomkostninger i 2011 på ca.56.500 kr. pr. indsat, der har deltaget i uddannelsestilbud enten i hele elleren del af beskæftigelsestiden. Det bemærkes, at de direkte udgifter hovedsagelig består af løn til lærere aflønnet på de pågældende institutioner samti mindre grad af øvrige driftsudgifter så som arbejdspenge til de indsatte.