VEDTÆGTER FOR FÆNGSELSLÆRERFORENINGEN

Vedtaget den 31. marts 2004

Vedtægter

§ 1 NAVN

Foreningens navn er FÆNGSELSLÆRERFORENINGEN. 
Den er stiftet den 31. august 1952.

§2 MEDLEMMER

Som medlem af foreningen kan optages lærere, der er beskæftiget med undervisning af indsatte, samt souschefer for undervisning ansat ved Kriminalforsorgens tjenestesteder.

§ 3 FORMÅL

Foreningen har til formål:

 • at varetage medlemmernes interesser i løn-, arbejds- og ansættelsesforhold i samarbejde med de forhandlingsberettigede organisationer Kriminalforsorgs-foreningen og Centralorganisation II. 
   
 • at koordinere pædagogiske erfaringer.
   
 • at arbejde for relevante undervisnings- og uddannelsestilbud ved Kriminalforsorgen.
   
 • at virke for en hensigtsmæssig indordning af disse tilbud i Kriminalforsorgens hele virksomhed.

at arbejde for bedre kursus- og efteruddannelsesmuligheder. 

§ 4 GENERALFORSAMLINGEN

Foreningens højeste myndighed er Generalforsamlingen, der afholdes årligt i årets første kvartal, om muligt i forbindelse med årsmødet.

Generalforsamlingen indkaldes senest 1 måned før Generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, der består af formand, næstformand, kasserer, sekretær samt 1 suppleant. Suppleanten deltager i bestyrelsesmøderne dog uden stemmeret.

Formand og sekretær er på valg i lige årstal. Næstformand og kasserer er på valg i ulige årstal.

Valgbar som formand og næstformand er ethvert medlem af Fængselslærer-foreningen, der tillige er medlem af Kriminalforsorgsforeningen eller som indmelder sig umiddelbart efter Generalforsamlingen.

Valgperioden for bestyrelsen er 2 år, dog vælges suppleanten kun for 1 år.

Formanden er forpligtet til at lade sig opstille som kandidat til posten som grupperepræsentant for undervisningsområdet til Kriminalforsorgsforeningens Hovedbestyrelse.

Formanden, eller den han/hun bemyndiger hertil, er ansvarlig for foreningens arkivalier.

Formanden leder foreningen mellem Generalforsamlingerne i samarbejde med bestyrelsen.

Udtræder formanden af bestyrelsen overtager næstformanden formandsposten frem til førstkommende Generalforsamling. Udtræder et andet bestyrelsesmedlem i en valgperiode, indtræder suppleanten i den ledige bestyrelsespost, frem til førstkommende Generalforsamling.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, dog er formandens stemme afgørende ved stemmelighed.

Foreningens revisor vælges af Generalforsamlingen. Valgperioden er 1 år. Revisoren har pligt til at revidere foreningens regnskab mindst 1 gang i perioden mellem 2 Generalforsamlinger.

Alle valg til bestyrelsen, suppleant og revisor afgøres ved almindeligt flertal blandt de opstillede kandidater. Ved stemmelighed foretages omvalg. Hvis omvalget resulterer i stemmelighed foretages der lodtrækning blandt de kandidater, der har deltaget i omvalget.

En lovligt indkaldt Generalforsamling er beslutningsdygtig. 

stk. 2

Formandens skriftlige beretning, det reviderede årsregnskab, forslag til kontingent samt en kort redegørelse for foreningens økonomi udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til Generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal i skriftlig form være formanden i hænde senest 3 uger før Generalforsamlingens afholdelse.

Fremsatte forslag tilsendes medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen. Ændringsforslag til de udsendte forslag skal i skriftlig form være formanden i hænde senest dagen før Generalforsamlingens afholdelse. 

§4 B: DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN

Ordinær Generalforsamling afholdes efter følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Kontrol af fuldmagter.
 3. Valg af 2 stemmetællere.
 4. Formandens gennemgår den udsendte beretning, der sættes til debat og afstemning.
 5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse og fremsætter forslag til kontingent.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af formand og kasserer (lige år). Valg af næstformand og sekretær (ulige år).
 8. Valg af 1 suppleant.
 9. Valg af 1 revisor.
 10. Eventuelt. 

§5 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær Generalforsamling skal afholdes, når det kræves af et flertal i bestyrelsen eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer indgiver motiveret begæring herom til formanden.

Indkaldelse til ekstraordinær Generalforsamling skal ske senest 3 uger efter bestyrelsens modtagelse af begæringen. 

§6 AFSTEMNINGER OG VALG

Afstemninger og valg afgøres ved almindelig stemmeflertal.

Lovændringer kræver et flertal på 2/3 af de fremmødte stemmer.

Der kan afgives stemme ved fuldmagt, dog maximalt 2 fuldmagter pr. ordinært medlem.

§7 FORRETNINGSORDEN

Foreningens forretningsorden vedtages på generalforsamlingen. Motiveret forslag til ændring af forretningsorden afgøres ved almindelig stemmeflertal.

§8 FORHANDLINGSRET

Fængselslærerforeningen har ingen selvstændig forhandlingsret, men forhandler gennem Kriminalforsorgsforeningen under Centralorganisation II. Forslag til aftaleforhandlingerne skal derfor ordentligvis fremsættes gennem Krimminalforsorgsforeningens Lokalafdelinger på de enkelte tjenestesteder. 

Ved forhandlinger af vital interesse og betydning for foreningens medlemmer skal foreningen være repræsenteret af mindst formanden. 

§9 FORENINGENS OPLØSNING

Foreningen kan opløses, når mindst 3/4 af foreningens medlemmer ved skriftlig afstemning stemmer herfor. Generalforsamlingen træffer i så fald bestemmelse om anvendelse af eventuelle midler.

§ 10 PROTOKOL

Foreningens sekretær fører protokol ved generalforsamlingen og ved bestyrelsesmøder.

FORRETNINGSORDEN FOR FÆNGSELSLÆRERFORENINGEN
BESTEMMELSER VEDRØRENDE DAGSORDEN

Dirigenten vælges efter forslag fra bestyrelsen eller Generalforsamlingen. Er der mere end 1 kandidat afgøres valget af dirigent med almindeligt flertal blandt de opstillede kandidater. Dirigenten har til opgave at lede Generalforsamlingen samt sikre, at beslutninger føres til protokol. 

Stemmetællere vælges efter forslag fra bestyrelsen eller Generalforsamlingen. Er der mere end 2 kandidater afgøres valget af stemmetællere ved en afstemning hvor hver stemmeberettiget har ligeså mange stemmer, som der er kandidater. De 2 kandidater der får flest stemmer er valgt som stemmetællere.

Formandens skriftlige beretning skal fremlægges til debat på Generalforsamlingen, før den kan sættes under afstemning.

Indkomne forslag og ændringsforslag behandles i en af dirigenten fastsat rækkefølge under hensyn til indhold og eventuel konsekvens af forslagenes vedtagelse eller forkastelse.

Kandidatforslag til foreningens tillidsposter kan fremsættes under Generalforsamlingen.

Kontingentet fastsættes for en 1-årig periode og opkræves månedligt. 

Bestyrelsen har mulighed for at bevilge halvt kontingent for timelærere, der læser mindre end halvt timetal. Medlemmer med restance over 3 måneder betragtes som udmeldt. Genoptagelse kan kun ske ved betaling af det skyldige kontingent, dog max. 6 måneders kontingent.

Hvis kontingentet betales over lønsedlen, skal medlemmer, der har orlov uden løn, være opmærksom på restance.

Regnskabsåret følger kalenderåret.